Press ESC to close

பிரம்மாண்ட புராணம் – பகுதி 2

நான்கு யுகங்கள் சத்தியயுகம், (கிருத) திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் என யுகங்கள் நான்கு. இவை நான்கும் சேர்ந்து மஹாயுகம் ஆகும். கட்டை விரல்…